Faculty (Organic Chemistry)

Prof. Dr. M.V. Basaveswara Rao

Email: mvbr.chem@kru.ac.in

Dr. P. B. Sudha Lakshmi

Email: psb.ochem.aca@kru.ac.in

Dr. K. PushpaLatha

Email: kp.ochem.aca@kru.ac.in

Sri C. Venkat Rao

Email: chvr.ochem.aca@kru.ac.in