Faculty (M.Sc. Analytical Chemistry)

Dr. D. Ravi Kumar

Email: ravi.achem.aca@kru.ac.in

Dr. T. Naga Raju

Email: nagaraju.achem.aca@kru.ac.in

Sri. P.V.V.S. Rama Rao

Email: pvvsrr.achem.aca@kru.ac.in